Styrelsen för Vinbergs Golfklubb kallar till

Höstårsmöte 2019

 Onsdag 27 november kl 18:30 på Vinbergs Golfrestaurang

 

 

 

På höstårsmötet väljs styrelse för 2020 och behandlas bland annat budget, spelavgifter och verksamhetsplan.
Föredragslista kommer att publiceras två veckor före mötet.

Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 november.

Vi får information om förändringar både på anläggningen och i golfsverige.

 Klubben bjuder på kaffe och smörgås från kl 18:00. Anmälan senast måndagen den 25 november till kansliet, tfn 0346 – 190 20 eller via e-post till info@vinbergsgolfklubb.se

 

VÄLKOMNA

Styrelsen Vinbergs GK


Förslag till dagordning vid Höstårsmöte den 27 november 2019

 

Mötets öppnande

§ 1      Godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för mötet

§ 2      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 3      Fastställande av föredragningslista

§ 4      Val av mötesordförande och sekreterare

§ 5      Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförandeskall justera mötesprotokollet

§ 6      Klubbchefen informerar om förslag till förändrad spelavgift.

Fastställande av:

a)   Medlemsavgift till klubben
b)   Spelavgift
c)   Verksamhetsplan
d)   Budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår

        § 7      Val :

a)   Klubbens ordförande för en tid av ett år, 2020-01-01 – 2020-12-31
b)   Val av en ledamot på två år
c)   Omval av en suppleant i styrelsen på ett år
d)   Val av ombud till GDF-möte
e)   Val av revisorer
f)   Val av valberedning

       § 8      Behandling av till styrelsen i rätt tid inkomna motioner

§ 9     Övriga frågor (information och diskussion)

               Nya världshandikappsystemet 2020, Cai informera.
             Förändringar anläggningen, Tim informerar

      § 10     Avslutning

/Styrelsen Vinbergs GK