Protokoll styrelsemöte 6. 24 Sept 2019

 

Närvarande: Thomas B, Olle A, Inger W, Rita E, Göran B, och Thomas S.

Adj: Cai N f.o.m § 7

Ulf P anmält förhinder.

 

 • 1. Mötets öppnande.

      Ordf öppnade mötet och hälsade alla närvarande.

 

 • 2. Godkännande av dagordningen.

       Dagordningen godkändes utan justeringar.

 

 • 3. Föregående protokoll från 13 aug,

        Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

 • 4. Info från Anläggning/ Bana.

        Andreas meddelade att man håller på att dränera vid hål 11 och

man arbetare på att göra ny Tee vid hål 12.

Diskussion om ” Trädplacering” vid utslag från 46 på hål 17 togs upp

igen. Olle tar med sig detta till Ban-kommitten.

 

Vi har nu enligt de sista siffrorna 761 aktiva medlemmar vilket är

mycket glädjande. Antalet Greenfeegäster är hittills i år 6300 och

antalet gästnätter är 2560.

Sommaren har varit mycket bra för anläggningen och banan har fått

mycket beröm av såväl medlemmar som gäster. Styrelsen instämmer till

fullo i detta.

Andreas berättade om att det finns planer på att göra om greenen på hål 5.

Han har också gett klartecken att köpa in ”peggkoppar”

 

Kerstin och Rolf-Inge har tagit beslut på att man från och med 31 oktober

inte skall driva restaurangen vidare i egen regi. Restaurangen kommer att

drivas vidare av andra intressenter.

 

Det har varit ett möte med Destination Falkenberg. Göran B hämtar den

broschyr som finns tillgänglig.

 

 • 5. Klubbfrågor.

        Medlemsundersökningen del II är igång.

Thomas B och Olle A åker på HGDF:s ordförandekonferens tillika

årsmöte den 26 oktober.

Thomas B skickar anmälningspappren om Åldersseriespel till Ulf.

Cai åker på utbildningen gällande det nya Handikapssystemet som

träder i kraft 2020. Utbildningen är i Göteborg 6 november.

 

Vid det möte med klubbrådgivare som hållits kom ett förslag om att

någon form av samordning av juniorträningen hos alla klubbar i

kommunen skulle kunna vara positivt.

 

Inför höstårsmötet skall alla styrelseledamöter  ha läst igenom verksam-

hets planen för 2019. Detta som ett led inför kommande höstårsmöte.

Ordf kommer att skicka ut den via mail.

Höstårsmötet bestämdes till 27 November 18:30

 

Styrelsegolfen kommer att äga rum 7 oktober kl 09:00.

 

 • 6. Ekonomin.

          Kassör och ordf kommer att påbörja arbetet med en budget för 2020.

 

 • 7. Rapport från kommittéer

         Ban: se §4.

         Junior/Elit: Cai skall höra med Felix E om vilka kostnader han haft

för  resor/tävling. Styrelsen var positiva till att i viss grad stötta

ekonomiskt.

Medlem: Det var 8 pers som var med resan till Åkaregården.

 Senior: D 60 vann sin serie och spelar nästa år i Div I

Stort Grattis till dom.

H22 hamnade 3:a vilket är bra

 

Tävling: Qvarnvalsen lockade i år 111 deltagare. Pga av överbelastning

på banan blev det enligt tävlingskommitteen allt för långa väntetider ute

på banan. ” Det är inte optimalt ” kanske kan man se över en annan start

form för att undvika detta i framtiden.

Vingolfen kommer i år att äga rum 5/10  12/10 och 19/10

 

 • 8. Rapport från Pro.

         Se under Junior/ Elit

 

 • 9. Övriga frågor.

        Rita visade bilder på väl fungerande toaletter ute på en golbana.

Något för anläggningen att titta på. Den dåliga kvaliteten på framför allt

toaletten vid hål 7 är en ständig källa till irritation.

 

 • 10. Nästa möte.

          Nästa möte blir den 30 oktober kl 14:00

 

 • 11. Mötets avslutande.

         Ordf: Thomas Brynås tackade deltagarna och avslutande mötet.

 

Bakom tangenterna

Thomas Svensson

Sammanfattning av styrelsemöte 13 augusti.

Efter sedvanlig formalia lät Andreas via mail meddela att banan varit mycket besökt i sommar. Det  har varit mycket Greenfee-gäster och boende i stugorna. Som vanligt har

man berömt banans beskaffenhet.

En broschyr är framtagen av Destination Falkenberg om våra golfbanor i

kommunen, den finns nu tillgänglig på kontoret.

Ordf har tillsammans med Rolf-Inge haft samtal med markägaren vid hål

11 ang arrendet.

Den pågående medlemsundersökningen visar att väldigt många är nöjda. Det är främst banans skick och Cais träning som sticker ut på ett positivt sätt. Toaletterna ute på banan får fortsatt kritik, något som styrelsen påpekat vid flertal tillfällen. 

Klubben har vart med på ”Sportsommar”, en aktivitet som kommunen har för ungdomar som vill pröva på olika idrotter. Det har varit väldigt positivt.

Göran Blom informerade om träffen med klubbrådgivare  (HGDF) i

Varberg och pressenterade i samband med detta statistik över utvecklingen

av golf-spelandet på våra banor i Halland. En ny träff kommer att äga rum

i september. Klubben kommer deltaga vid detta möte.

Klubben har inlett ett arbete med ”Vision för klubben” där man tittar några år framåt. I samband med detta har ordf Thomas Brynås haft ett inledande samtal med ägarna.

Kassören konstaterar att vår ekonomi följer de ramar som budgeten angivit.

Från Ban-kommitteen rapporterades att alla Tee-markeringar nu var uppe. Skyltar vid varje Tee som berättar om hålet är på gång men har ej ännu kommit upp. En lösning på hur peggkoppar är också under utarbetande. Lusthuset vid hål tre skall ses över. Utslaget vid hål 23 är nu åtgärdat så att risken för rekylerande bollar är eliminerad. Det diskuterades även om placeringen av tee 46 vid hål 17. Många menar att björkarna längre fram kanske står dumt placerade såsom teen nu ligger.

Tävlingskommitteen har fått en förfrågan om man vill deltaga i en utbildning av GIT, styrelsen ställer sig positiva till detta.

Medlemmskommitteen meddelade att den planerade tävlingen 24 augusti tyvärr måste ställas in pga för få anmälningar. Styrelsen diskuterade hur vi kan få våra medlemmar att deltaga i fler tävlingar som vi arrangerar.

Ordf avslutade mötet.

 // TS

 

 

Sammanfattning av styrelsemötet 4 juni i Vinbergs Golfklubb.

Närvarande:

Thomas B, Ulf P, Inger W, Rita E, Olle Andersson, Göran B. Thomas S.

Adjungerad: Andreas L

Inbjuden: Malin E.

 

Innan själva mötet så var Malin Eriksson från SISU med och pratade om vad SISU kan hjälpa till med.

 

Andreas från Anläggning/Bana lät meddela att banan får mycket beröm både

från medlemmar och Greenfee-gäster. Det är gjort en ny sloopning av den

”Nya banan” men varken Tim eller Andreas är nöjda med den utifrån den nu gällande sloopen. Det är just nu lite oklart när den ”Nya banan” kan öppnas för spel.

 

Klubben kommer att deltaga vid de ”Sportsommar” som anordnas i sommar för

barn i Falkenberg. Ulf och Inger åker till Heberg den 25 juni och Thomas B och

Rita gästar Skogstorp 1:e Juli.

Den 5 juni träffar Göran Blom representanter för samtliga golfklubbar i Falkenberg

och Varberg i en gemensam föreningsträff.

 

Under året kommer styrelsen att utarbeta en ”Vision” för klubben. Avsikten är att försöka se framåt och ställa upp mål för framtiden om hur klubben skall kunna utvecklas.

Ordförande Thomas Brynås inleder detta med en träff med anläggningens ägare.

 

Tävlingskommittén kommer att anordna en tävling ”Vinbergscupen” med ett mycket fint prisbord. Närmare detaljer angående detta kommer att meddelas via anslag i klubbhuset och via mail.

 

Medlemskommittén kommer att ha en tävling den 24/8 med mat från restaurangen. Blir det över 40 anmälda kommer det att vara Grillbuffé. 200kr plus 50 kronor i startavgift.

 

Från Damkommittén hade man påpekat att ”Lusthuset” inte var särskilt fräscht.

Olle tar med sig detta när han har nästa möte med Bankommittén.

 

TS