14 maj 18:30

i klubbhuset 

 

På vårårsmötet redovisar styrelsen 2019 års verksamhet inklusive bokslut. Dessutom sker val till klubbens kommittéer. Föredragslista kommer att publiceras två veckor före mötet.

Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 maj.

Vi får information om förändringar både på anläggningen och i golfsverige.

Innan mötet kommer fysioterapeuten Emma Bergbom Nilsson och berättar om hur vi golfare kan förbättra vår fysik.

 

Klubben bjuder på kaffe och smörgås från kl 18:00. Anmälan senast 12 maj till kansliet, tfn 0346 – 190 20 eller via e-post till info@vinbergsgolfklubb.se

 

VÄLKOMNA

Styrelsen Vinbergs GK

Förslag till dagordning

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för mötet
 • 3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • 4 Fastställande av dagordning
 • 5 Val av mötesordförande och sekreterare
 • 6 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 • 7 a Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
     b  Styrelsens årsredovisning (resultat-och balansräkning) för 2019                             
 • 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser
 • 10 Val av kommittéledamöter
 • 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • 12 Förslag till revidering av klubbens stadgar
 • 13 Övriga frågor (information och diskussion)
 • 14 Avslutning