Förslag till dagordning,

Höstårsmöte 2023

Tid: Tisdag 28 november kl 18:30,

fika från 18:00

Plats: Vinbergs golfrestaurang

Anmälan: till kansliet, info@vinbergsgolfklubb.se

 

Mötets öppnande

§1 Godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för mötet

§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Val av mötesordförande och sekreterare

§5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall
      justera mötesprotokollet

§6 Fastställande av:

a) Medlemsavgift till klubben
b) Spelavgift
c) Verksamhetsplan
d) Budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår

§7 Val:

a) Klubbens ordförande för en tid av ett år, 2024-01-01 – 2024-12-31
b) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år

c) Val av ombud till GDF-möte
d) Val av revisorer
e) Val av valberedning

§8 Behandling av till styrelsen i rätt tid inkomna motioner

§9 Avslutning

– Övriga frågor (information och diskussion)

– Information från anläggningen

– Information från Gerd Stenström om arbetet som verksamhetsrevisor i Svenska Golfförbundet

BUDGET 2023

VERKSAMHETSPLAN
För Vinbergs Golfklubb 2024

Klubbens stadgar och måldokument, med policys och befattningsbeskrivningar, ligger till grund för styrelsearbetet. Utöver det ligger följande plan för verksamhetsåret 2024.

   • Klubben stödjer anläggningens ambition att öka antalet medlemmar och har som ambition att nya medlemmar skall känna sig välkomna genom olika aktiviteter.
   • Klubben skall tillsammans med Driftbolaget under 2024 ta fram en gemensam 3- årig strategiplan.
   • Styrelsen skall ta fram ett s.k. årshjul där viktiga händelser i klubben listas.
   • Styrelse, Klubb och Anläggning ska arbeta för att utvidga samarbetet med andra klubbar, bland annat genom klubbens tävlingsverksamhet i sk FOUR-tävlingar med kommunens tre andra klubbar.
   • Klubben gläds åt fler ungdomar och juniorer och avser att utöka stödet till denna verksamhet. Genom vår PRO Cai Nilsson stödjer vi junior- och elitträning samt aktivt tävlande. Med Cai garanterar vi även medlemmarnas tillgång till en professionell tränare.
   • Vår målsättning är att under 2024 satsa ännu mer på golf för de allra yngsta.
   • Klubb och Anläggning skall vara öppen för att arrangera regionala tävlingar. Klubben är positiv till inlämnad ansökan om att arrangera Klubb SM division 2 2024.
   • Vi ska engagera våra medlemmar, särskilt de med stående stattider var vecka, till att vara banvärdar en dag var under högsäsong.
   • Styrelsen skall tillsammans med klubbchefen verka för aktuell information till medlemmarna.
   • Klubben skall vara representerad vid varje möte som HGDF ordnar.
   • Styrelsen skall verka för att ha en bra kommunikation med våra kommittéer.
   • Styrelsens ambition är att en sponsorkommitté bildas, som tillsammans med anläggningen ökar klubbens sponsorintäkter.
   • Klubben skall sträva efter att anordna 1-3 medlemsaktiviteter varje säsong. Ex Medlemsfester, kick-off, hemlig resa för engagerade kommittéledamöter.
   • ”Golf för alla” skall fortsätta och vidareutvecklas.
   • Aktiviteter i Vinbergs GK skall synas på något vis i lokalpress och/eller sociala medier. Inlägg på sociala medier skall även synas på hemsidan. Vinbergs Golfklubb

Styrelsen

Valberedningens förslag till styrelse för Vinbergs Golfklubb 2024

Förslag på mötesordförandeLars Anebreid
Förslag på mötessekreterareInger Wallin
Ordförande omval 1 årThomas Brynås
Ledamöter omval 2 år

Inger Wallin
Göran Blom
Rita Ewesson

nyval 2 årMagnus Bülow
Lars Korneliusson
kvarstår 1 år

Olle Andersson
Kenneth Lejemark

(avböjt omval)Karl- Johan Nylander
Revisorer kvarstår 1 årHåkan Raning
omval 2 årStefan Andersson
Valberedning
Styrelsen föreslår omval 1 år enligt följande: 
sammankallandeBoleif Oknelid
ledamotNadja Olsson
nyval