Styrelsen informerar 2021

Förslag till dagordning vid 
Vårårsmöte den 25 mars 2021, 18:30

 

§ 1                 Mötets öppnande

§ 2                 Godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för mötet

§ 3                 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 4                 Fastställande av dagordning

§ 5                 Val av mötesordförande och sekreterare

§ 6                 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

§ 7                 Bordlagda ärenden från höstårsmötet

a)      Verksamhetsplan 2021

b)      Budget 2021

c)      Revidering av klubbens stadgar               

§ 8                 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020, kommittéernas berättelse

                      b) Styrelsens årsredovisning (resultat-och balansräkning) för 2020                                         

§ 9                 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

§ 10               Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser

§ 11               Val av kommittéledamöter

§ 12               Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 13               Förslag till revidering av klubbens stadgar

§ 14               Övriga frågor. Städdag 2021                  

§ 15               Avslutning

 

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på klubbens hemsida och på kansliet! Vid mötet kommer endast mötesordföranden, sekreterare och klubbens ordförande att vara närvarande. Eventuella synpunkter på förslagen skall vara styrelsen tillhanda senast 18:30 den 25 mars. Dessa kan lämnas skriftligen via mejl till info@vinbergsgolfklubb.se eller till klubbens kansli.

VERKSAMHETSPLAN 
Avseende Vinbergs Golfklubb 2021

 

Klubbens måldokument, med policys och befattningsbeskrivningar, ligger till grund för styrelsearbetet.
Utöver det ligger följande plan för verksamhetsåret 2021.

·         Klubben stödjer anläggningens ambition att öka antalet medlemmar och har som ambition att nya
medlemmar skall känna sig välkomna genom olika aktiviteter.

·         Styrelse, Klubb och Anläggning ska arbeta för att utvidga samarbetet med andra klubbar,
bland annat genom klubbens tävlingsverksamhet i sk FOUR-tävlingar med kommunens tre andra klubbar.

·         Klubben stödjer junior, elitträning och tävlingsverksamhet genom vår PRO Cai Nilsson.
Med Cai garanterar vi även medlemmarnas tillgång till en professionell tränare.

·         Klubb och Anläggning skall vara öppen för att arrangera regionala tävlingar.

·         Vi ska engagera våra medlemmar, särskilt de med stående stattider var vecka, till att vara
banvärdar en dag var under högsäsong.

·         Styrelsen skall tillsammans med klubbchefen verka för aktuell information till medlemmarna.

·         Klubben skall vara representerad vid varje möte som HGDF ordnar.

·         Styrelsen skall verka för att ha en bra kommunikation med våra kommittéer.

·         Klubben skall påverka anläggningen att ordna bättre toaletter utmed banan.

·         Klubben skall sträva efter att anordna 1-3 medlemsaktiviteter varje säsong.
Ex Medlemsfester, kick-off, hemlig resa för engagerade kommittéledamöter

·         Aktiviteter i Vinbergs GK skall synas på något vis i lokalpress och/eller sociala medier.

·         ”Golf för alla” som påbörjades 2021 skall utvecklas och marknadsföras bättre.

·         Styrelsen skall tillsammans med anläggningen verka för ett bättre flöde på banan genom
längre tid mellan bollarna och 4-bollar under högsäsong.

·         Tillsammans med anläggningen skall styrelsen verka för en bättre och tydligare placering av
informationstavlor.

Vinbergs Golfklubb
Styrelsen

Verksamhetsberättelse för Vinbergs GK 2020

Styrelsen för Vinbergs GK får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2020.

Årets styrelse har bestått av

Ordförande                                  Thomas Brynås

Vice ordförande                         Göran Blom

Sekreterare                                  Thomas Svensson                           

Ledamot                                        Inger Wallin

Ledamot                                        Rita Ewesson

Suppleant, kassör                      Ulf Persson

Suppleant                                     Olle Andersson

Adjungerad PRO                         Cai Nilsson

Adjungerad anläggningen      Andreas Lindahl

Revisorer har varit Håkan Raning och Stefan Andersson. Valberedningen har bestått av Gerd Stenström, Annika Bengtsson
och Lars Nöjd.

Styrelsen har haft tio ordinarie styrelsemöte och ett konstituerande möte under året. Styrelsen arbetar efter en tagen arbetsbeskrivning och fastställd budget och verksamhetsplan.

Medlemsantalet har mycket glädjande ökat under året. Klubben hade vid årsskiftet 491 seniorer, 33 juniorer och 824 greenfeemedlemmar. Lånet till medlemmarna har under året minskat till 1 046 tkr.

Coronapandemin har påverkat mycket under det gångna året. Vissa styrelsemöten har hållits digitalt och vårårsmötet
sköts upp två månader och hölls utomhus i maj. Även höstårsmötet har påverkats, endast valen genomfördes genom
att medlemmarna fick yttra sig muntligt eller via mejl. Resten av punkterna på årsmötet bordlades.

Till en början påverkade pandemin även golfspelandet, men efter ett tag blev det tvärtom och golfen blev en av de
aktiviteter som verkligen kunde utföras. Detta innebar fler spelade rundor än någonsin på Vinberg. 
Tävlandet påverkades dock negativt, men tävlingskommittén och Andreas fick ändå ihop några tävlingar.
Tyvärr blev det inget seriespel, men KM genomfördes, se vinnare i tävlingskommitténs berättelse.

Styrelsen startade ”Golf för alla” under året. Det var fritt fram att komma och spela klockan fem på torsdagar. Detta var ett försök att få de som kanske inte har så många att spela med att träffa nya golfvänner. Ambitionen är att fortsätta,
men att bli bättre på att marknadsföra det.

Vinbergs GK har för andra året i rad utsetts av Golfhäftet som mest spelade bana i Europa. Besökare har med rätta
prisat banan och anläggningen i övrigt. Tim och hans gäng skall ha en stor eloge!

Vår- och höstårsmöten har som tidigare nämnts hållits med viss improvisation. Klubben har varit representerad på
motsvarande möten med HGDF, samt på ordförande- och ERFA träffar.
En kommittéresa anordnades till Rydö golfklubb för samtliga med uppdrag i klubben.

Under sommarlovet medverkade vi under en vecka i Sportsommar som Falkenbergs kommun och SISU anordnade för sommarlediga ungdomar. Satsningen på ungdomarna fortsätter och Cai har även i år haft en del ungdomar i träning,
även om vi gärna ser att fler barn kommer till vår klubb.

Styrelsen vill tacka alla kommittéledamöter, funktionärer och övriga som gör Vinbergs GK till en trevlig upplevelse.
Ett speciellt tack till Ulf Persson som nu lämnar styrelsen efter flera år.
Vi tackar även för förtroendet att ha fått leda Vinbergs GK under året.

Vinberg 25 mars 2021

Thomas Brynås, ordförande                               Göran Blom, vice ordförande

Thomas Svensson, sekreterare                         Rita Ewesson, ledamot

Inger Wallin, ledamot                                            Ulf Persson, kassör, suppleant

Olle Andersson, suppleant

Kommittéernas verksamhetsberättelser 2020

Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse för golfåret 2020

Kommittén har bestått av följande medlemmar:

Ove Andersson, Peter Axelsson, Kennet Lejemark, Nadja Olsson och Eivor Persson.

Sammanfattning av tävlingsåret:

Det har varit ett annorlunda tävlingsår på grund av Coronapandemin. Efter rekommendationer från golfförbundet beslöt styrelsen att vi inte skulle ha Specsavers Open, som annars skulle varit vår första tävling i början på juni.

Med nya tankar på hur man kan tävla utan att komma i kontakt med smitta av covid-19 gjorde att en singeltävling,
poängbogey, Midsommarchansen, kunde genomföras under midsommarveckan. 15 – 21 juni. Varje spelare kunde
anmäla sig till tävlingen, förutsatt att man hade en markör och att man meddelat i förväg när man skulle tävla och i samband med detta fick sitt förtryckta scorekort. Tävlingen blev en stor succé med hela 214 stycken anmälningar, men också många som aldrig lämnade in sina scorekort.

Peter talade sig varm för förnyelse av klubbmästerskapet. En del idéer får vänta tills pandemin är över, men nytt för
2020 var flera handicap-klasser vilket gjorde att deltagandet ökade. 35 herrar och 10 damer deltog.

KM genomfördes 8-9 augusti:

Segrare av KM Herr: Jonas M Svensson, gick tredje rundan på nya banrekordet 66 slag.

KM Dam: Anita Novakovíc.

D40: Lotte Mossudd.

H40: Niklas Lovefall

H60: Carl T Malmsten

Qvarnvalsen, med sponsring från Berte Qvarn genomfördes på liknande sätt som midsommargolfen. 48 lag deltog. Tävlingskommittén ville egentligen ha den som tvåmannascramble för att kunna ha markör men vi var för sent ute.
Något att tänka på till nästa år?

Tävlingskommittén ber att få tacka för förtroendet för 2020-års tävlingsverksamhet. Vi ser fram emot en ny
golfsäsong och har förhoppningar om att kunna genomföra matchspel i form av Sannagårdscupen, som en del i
att stärka gemenskapen på klubben.

16 februari 2021, vid pennan Eivor Persson.

Seniorkommittén 2020

Något seriespel förutom DM i resp åldersklass har inte arrangerats i år p. gr av Corona

Några av våra medlemmar har deltagit i DM

Trivselgolfen har under detta år varit väldigt välbesökt.

Avslutningen hölls på Haverdals Gk den 29 sept. För att vara med måste man ha deltagit 20 ggr under perioden 1 april-15 sept.

33 st deltagare spelade o sedan gemensam lunch o prisutdelning

Under tiden 1 april till 15 sept hade vi 72 speltillfällen som genererade 1568 startande. Ett snitt på 21,8 deltagare per tillfälle.

Flitigast var vår så tragiskt bortgångne Ingemar ”Slice” Christiansson som bara missade 3 ggr

Verksamhetsberättelse Vinbergs Golfklubb Damkommitté 2020

 

Damkommittén har under året bestått utav Irene Karlsson och Sigbritt Thorsson sammankallande, Rita Eweson kassör,
Lena Andersson sekreterare samt av Gerd Brynås och Rose-Marie Antonsson. Vårt uppstartsmöte hade vi i Getinge
hos Irene den 20 januari, nästa möte hos Sigbritt den 6 mars för att spika ansvarsfördelning och tävlingar för säsongen.

Tyvärr kom Corona och satte käppar i hjulet så vi ställde in vår kick-off.

Vi körde vår tisdagsgolf där vi spelade 9 hål med coronaavstånd.

Våra tävlingar ställdes in men från 1 juli släppte Golfförbundet på sina restriktioner och vi kunde åter ha tävlingar.

Den 30 juni hade damkommittén möte på golfklubben och vi planerade för tävlingen Nattens drottning och övriga
tävlingar för säsongen.

Den 7 juli spelades Nattens drottning, Anita Novakovic bjöd på tårta och lämnade över kronan till årets vinnare
Kerstin Svensson.

Den 28 juli var det dags för nästa tävling Rosa bollen, 18 augusti spelade vi en scramble tävling och den 8 september
tävlade vi på korthålsbanan.

Avslutning hade vi den 26 september med spel på 18 hål och därefter lunch i restaurangen.

Vi ser fram emot säsongen 2021 och lättnad på restriktionerna. Vi tackar Lena Andersson för nedlagt arbete i klubben,
då hon valt att sluta i damkommitten.

Medlemskommittén

Trettondagsgolfen

Ny aktivitet som lockade 27 st deltagare vi spelade korthålsbanan o det serverades glögg lussebullar o
pepparkakor i Lusthuset

Åkargården den 15 maj

19 st som åt gemensam lunch o sedan spelade

Kommittéresa

I år gästade vi Rydö Gk .Började med gemensam lunch o sen spel. I år anordnades ingen buss utan var o en tog sig dit.

Golf för alla

Ett försök att ha ett speltillfälle varje torsdag kl 17 som är öppen för alla spelare Möjligheten att hitta nya spelkompisar. Vi spelar endast 9 hål

Vid pennan
Rita Ewesson

Regel och Hcp kommittén   

Systemet för hur vi registrerar våra rundor är sedan länge helt genomförd. Som alla vet skall vi nu föra in samtliga våra rundor, bra som dåliga, det som krävs är att vi spelar efter de nya gällande golfreglerna. Den årliga revisionen har gjorts av
förbundet för sista gången och under 2020 kommer Världs hcp systemet att helt ta över. Om alla sköter sina registrerar kommer vi att ha en mer korrekt hcp något som alltid diskuterats. Hcp´n skall visa vår allmänna standard och inte som
tidigare när vi varit som bäst. Skulle man ha åsikter om den hcp man har kan man kontakta hcp kommittén för en eventuell justering. Kommittén hoppas att mer och bättre information till medlemmarna skall leda till allt fler registrerade rundor.

De nya golfreglerna har varit igång under året , efter att fått många frågor under de första månaderna har det blivit allt
lugnare bland spelare. Dessa nya regler har enligt en utredning bidragit till ca. 20 minuters kortare rundor!

Utbildningskommitté

Utbildning av nya golfare har under året fortsatt under helger från april till september månad. Under året har 21 nya spelare utbildats på Vinberg. Intresset för utbildning av befintliga medlemmar (medlemsträning i grupp) är fortsatt stor, i år har
över 100 spelare från olika klubbar deltagit. Utbildningen startade 2003 då med 27 deltagare. Denna utbildning ger mig och klubben mycket tillbaka, att träffa våra medlemmar ofta och återkommande ger oss bättre och nöjda medlemmar, det leder även till nya medlemmar från andra klubbar.

Verksamhetsberättelse Elit/Junior

Elit verksamheten är fortsatt oförändrad och följande medlemmar har varit uttagna under året:

John Bengtsson

Jonas Svensson

Tim Olander

Christoffer Josefsson

Alexander Josefsson

Valberedningens förslag till Vårårsmötet 2021,  

25 mars Vinbergs Golfklubb

Mötesordf.                           Peter Axelsson                                                               

Mötessekreterare              Inger Wallin

2 st Justeringsmän           Kerstin och Nils Erik Svensson                 

Bankommittè 1 år 

En representant från varje kommitté:

Sam.kall.                             Olle Andersson                   omval                                 

Damkom.                            Sigbritt Thorson och Irene Carlsson         omval           

Tävlingskom.                     Peter Axelsson                    nyval            

Suppleant                            Magnus Johansson             omval

Anläggning                          Tim Olander                      omval

PRO                                         Cai Nilsson                          omval

 

Elit o Juniorkom. 2 år

                  Sam.kall.       Cai Nilsson                          Kvarstår 1 år                 

                                            Christoffer Josefsson          Kvarstår 1 år

                                            Tim Olander                       Omval 2 år

                                            Peter Axelsson                    Kvarstår 1 år   

Tävlingskommittè 2 år                                                                                   

                                             Eivor Persson                     Omval 2 år

                                            Peter Augustsson                Nyval 2 år

       Sam.kallande         Nadja Olsson                       Kvarstår 1 år

                                            Ove Andersson                    Kvarstår 1 år

                                            Peter Axelsson                    Kvarstår 1 år

                                            Vakant                                     Nyval 2 år

 

Utbildning-regel-HCP kommittè 2 år

                 Sam.kall.       Cai Nilsson                          Kvarstår 1 år                      

                                            Bittan Forster                     Omval 2 år

Damkommittè  2 år

                 Sam.kall.       Sig-Britt Thorsson             Kvarstår1 år

                                            Irene Carlsson                    Omval 2 år

                                            Rita Eweson                        Kvarstår 1

                                            Annika Grimsholm              Nyval 2 år                          

                                            Gerd Brynås                          Kvarstår 1 år

                                            Ros Marie Antonsson          Omval 2 år                                           

Medlemskommittè 2 år

                 Sam-kall.       Rita Eweson                        Kvarstår 1 år

                                            Lars Anebreid                     Omval 2 år

                                            Olle Andersson                   Omval 2 år

                                            SigBritt Thorsson                Nyval 2 år

Data/hemsida ansvarig  2 år

                   Sam.kall.       Andreas Lindahl                  Kvarstår 1 år               

                                             Jan Anders Larsson            Omval 2 år

Seriekaptener  1 år           

H75+Hallands Gentlemän  Håkan Svensson                  omval
H60                                    Ulf Persson                          omval
H50                                    Sven-Arne Svensson           omval
H30                                    Henrik Persson                    omval
D70    Nytt                        Rita Eweson                        Nyval
D60                                     Rita Eweson                        omval


Club60  2 år  (Spelar 9 hål tisdag och torsdag morgon kl 9.00)       

Avslutar sin verksamhet på papperet men fortsätter spela tisdag och torsdag morgon.        

                      Sam.kall.       Karl Frintzer                        Kvarstår 1 år

                                            Britt-Marie Frintzer            kvarstår 1 år

                      Sam.kall.       Gunnar Gustavsson             Kvarstår 1 år

                                            Karl Gustavsson                  Omval 2 år   

 

 

Valberedningen vald på Höstårsmötet nov 2020:

 Sam.kall.    Gerd Stenström               Kvarstår 1 år

                         Nadja Olsson                      Nyval 2 år

                          Lars Nöjd                             Kvarstår 1 år

 

Verksamhetsberättelse för Vinbergs GK 2019

Styrelsen för Vinbergs GK får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2019.

Årets styrelse har bestått av

Ordförande                                  Thomas Brynås

Vice ordförande                         Göran Blom

Sekreterare                                  Thomas Svensson                           

Ledamot                                        Inger Wallin

Ledamot                                        Rita Ewesson

Suppleant, kassör                      Ulf Persson

Suppleant                                     Olle Andersson

Adjungerad PRO                         Cai Nilsson

Adjungerad anläggningen      Andreas Lindahl

Revisorer har varit Håkan Raning och Stefan Andersson. Valberedningen har bestått av Gerd Stenström, Annika Bengtsson
och Lars Nöjd.

Styrelsen har haft nio ordinarie styrelsemöte och ett konstituerande möte under året. Styrelsen arbetar efter en tagen arbetsbeskrivning och fastställd budget och verksamhetsplan.

Medlemsantalet har mycket glädjande ökat under året och uppgår till 760 (?) medlemmar. Lånet till medlemmarna har under året minskat till xxx kronor.

Vinbergs GK har utsetts av Golfhäftet som mest spelade bana i Europa. Besökare har med rätta prisat banan och
anläggningen i övrigt. Lagom till sommaren tog vi de nya teerna i bruk och banan slopades om. Detta tillsammans
med andra förbättringar av banan har bidragit till mycket nöjda golfare. Styrelsen vill tacka Tim och hans personal
för ett mycket gott arbete.

Vår- och höstårsmöten har hållits den 21 mars respektive den 27 november. Klubben har varit representerad på
motsvarande möten med HGDF, samt på ordförande- och ERFA träffar.

Sex lag har representerat klubben i Hallands Golfförbunds seriespel; H75, H70, H60, D60, H 50, D22 samt H22.

Medlemskommittén har ordnat en resa till Åkagården i maj. En kommittéresa anordnades till Laholms golfklubb
där ledamöter för både 2018 och 2019 bjöds in. Klubben har varit värd för tre Fore-tävlingar under året. Dessutom har anläggningen som vanligt arrangerat Vingolfen. N N och N N blev klubbmästare.

Under sommarlovet medverkade vi under två veckor i Sportsommar som Falkenbergs kommun och SISU anordnade för sommarlediga ungdomar. Cai har även i år haft en del ungdomar i träning, även om vi gärna ser att fler barn kommer
till vår klubb.

Styrelsen vill tacka alla kommittéledamöter, funktionärer och övriga som gör Vinbergs GK till en trevlig upplevelse.
Vi tackar även för förtroendet att ha fått leda Vinbergs GK under året.

Vinberg 23 mars 2020

Thomas Brynås, ordförande                               Göran Blom, vice ordförande

Thomas Svensson, sekreterare                         Rita Ewesson, ledamot

Inger Wallin, ledamot                                            Ulf Persson, kassör, suppleant

Olle Andersson, suppleant

Kommittéernas verksamhetsberättelser 2019

TÄVLINGSKOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019.   

Kurt Andersson, Lars Bergman, Birgitta Forster, Kennet Lejemark, Nadja Olsson, Eivor Persson och Sven-Arne Svensson.

Sammanfattning av tävlingsåret

Tyvärr tog anläggningen över Golfhäftet Trophy i år, vilket innebar att klubben förlorade ca 7 000 kr i tävlingsavgifter.

Intresset för att medverka i FORE- och klubbtävlingar, var fortsatt lågt. Specsavers Open som sponsras av Specsavers i Falkenberg spelades även i år som fyrboll /bästboll i en klass med 33 lag.

Qvarnvalsen genomfördes som scramble-tävling med 37 deltagande 3-mannalag.

TK har även deltagit och varit behjälplig vid andra tävlingar, som Hallands Gentlemän, Old Girls och seriespel på klubben.

Kommittén har under året haft sexton sammankomster och även deltagit i möten med andra FORE-klubbar.
Även våra klubbmästerskap visar en vikande trend vad gäller antal deltagare.
Tävlingarna har genomförts med följande resultat:

KM Open:         Tim Olander
Damklass:       Annika Bengtsson
H30:                   Peter Axelsson
H40:                   Håkan Gustafsson
H50:                   Carl Welinder

GRATTIS TILL ALLA                Resultaten kommer att dokumenteras på klubbmästartavlan

Tävlingskommittén ber att få tacka för förtroendet för 2019-års tävlingsverksamhet.

31 mars 2020.
Tävlingskommittén.

Birgitta Forster                          Nadja Olsson
Lars Bergman                             Kennet Lejemark
Sven-Arne Svensson                Eivor Persson
Kurt Andersson

Verksamhetsberättelse 2019 H75 – D60 – H60 – H50 – H22- D22

Åldersseriespelet Herrar och Damer

Har deltagit i Hallands golfförbunds seriespel med följande 6 lag:

D 60

Vann div 2 och kommer 2020 att spela i div 1!

Lagledare har varit Rita Evesson.

H 75

Placerade sig som 8:a i div  1. Kommer 2020 att spela i div 2.

Lagledare har under året varit Håkan Svensson.

H 60

Placerade sig på en 3:a plats div 3.  Kommer 2020 spela i div 3.

Lagledare har varit Ulf Persson.

H 50

Placerade sig som 7:a i div 1 och spelar 2020 i div 2.

Lagledare har varit Sven-Arne Svensson.

H 22

Placerade sig som 3:a i div 1!

Lagledare har varit Henrik Persson.

D 22

Placerade sig som 5:a i div 1. Tyvärr blir det inget spel 2020 pga för få anmälningar.

Lagledare har varit Nadja Olsson.

Trivselgolfen

Har under året varit mycket populär och antalet deltagare ökar för varje år.Spel måndagar, onsdagar och fredagar.
Avslutningen hölls i år i Tönnersjö med god mat och priser till alla. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, DAMKOMMITTÉN(DK) VINBERGS GOLFKLUBB 2019.

Årets säsong inleddes med några förberedande möten för att planera årets aktiviteter.  Kick-off för Vinbergs damer,
var den 9 april. Efter ett års uppehåll genomfördes på nytt en modevisning  med årets klädkollektion.
Mannekänger var klubbens egna förmågor. Tim Olander, klubbens greenkeeper informerade om vilka stora förändringar
som skulle genomföras på banan, bl.a. övergång till hektometersystemet.

Som vanligt serverades god mat i restaurangen och efter detta sedvanlig genomgång av årets planerade aktiviteter.

På våra tisdagar, totalt 25 st har vi spelat en 9-hålstävling per månad och de över hela säsongen löpande tävlingarna Drömscore, Flitiga Lisa och Puttävlingen. Dessutom har vi spelat matchspel (valfri speldag) och även i år fick vi
ihop 32 damer!!

För första gången avslutade vi säsongen genom att spela 18 hål på Haverdals golfbana. Efter att ha ätit en enklare lunch utdelades priser till vinnare i årets olika tävlingar. Se resultat nedan.

Drömscore

A klass

  1. Elisabeth Nilsson
  2. Rose-Marie Antonsson
  3. Rita Eweson

B klass

  1. Gerd Brynås
  2. Gun Weéren
  3. Lena Bengtsson

Flitiga Lisa

  1. Hilda Johansson
  2. Ann-Sofie Runnheden
  3. Ann Nyqvist

Birdie

Bittan Forster

Matchspel

  1. Lotte Mossudd
  2. Eivor Persson
  3. Lena Bengtsson o. Anne Nöjd

Lucky Loser

  1. Bittan Forster
  2. Inger Bengtsson

 

Puttävling

  1. Elisabeth Nilsson
  2. Gun Weéren
  3. Rita Eweson 

Fido

Fido är ett Drömscorepris där vi drar vinnare på scorekorten. Man bötar 10 kr/runda för de rundor med ett resultat
på 13 poäng eller lägre (9 hål). Dessa pengar går oavkortat till priser. Lottning sker på inlämnade scorekort.
Endast ett pris per person.

Nattens drottning är en återkommande tävling, som är mycket uppskattad. Vi spelar 9-hål poängbogey med shotgunstart. Efteråt grillar vi korv och äter tårta. Vinnare 2019 blev Anita Novacovic och som tack för detta, får hon baka nästa års tårta.

Seriespel D22.

Nytt för året var att vi deltog i D22 med ett lag. Lagkapten var Nadja Olsson.

Segrare blev Haverdals GK. Tyvärr blir det inget seriespel under 2020 p.g.a. för få anmälda lag.

Seriespel D60.

Vinbergs D60-lag blev segrare i dv. 2 och därmed uppflyttade till div 1. Stort Grattis!

Lagkapten är Rita Eweson

Old Girls

Under några år har några ambitiösa golfdamer arrangerat Old Girls-tävlingar inom Hallands Golfdistrikt. 
Dessa har vuxit och under 2019 var det i genomsnitt 58 startande damer på varje Old-Girls-tävling. En av anledningarna
till att tävlingarna är så populära är att de spelas på vardagar. Old Girls är tävlingar som inte arrangeras av
Hallands Golfdistrikt utan är helt fristående utan inblandning av HGDF:s tävlingskommittté.

Totalt genomfördes sex tävlingar under året. De tre bästa resultaten per tävling räknas och det innebär att ju fler
från klubben som deltar ju större chans till bra resultat. Antalet deltagare från Vinberg var något färre än tidigare år.

En av tävlingarna arrangerades av Vinbergs GK. Tyvärr drabbades vi av ett långvarigt störtregn som innebar att vi
tvingades avbryta tävlingen.

Damkommittén (DK)

DK har under säsongen haft totalt 5 möten.

I år arrangerade vi inte en regelkurs då Cai Nilsson höll i utbildning för klubbens samtliga medlemmar om de nya
reglerna som infördes 2019. Vi har uppfattningen att genomförandet av dessa förflutit relativt komplikationsfritt.

Vårträffen för Hallands damer hölls i år på Björnhults GK där vi bl.a. diskuterade hur de Nationella damdagarna ska
förändras för att locka fler deltagare. Alltid lika trevligt och intressant att få ta del av andra klubbars verksamhet.
Anne Nöjd och Gerd Brynås representerade klubben.

Vi deltog på HGDF´s ERFA-möte, på  Halmstads GK, i oktober. Presentation av den nya tävlingen Hallands Ladies
som ersätter Nationell damdag.
Klubbens representanter var Rita Eweson och Irene Karlsson.

DK ansvarade och arrangerade en D22-, en D60 seriespel samt en Old Girls-tävling.

Resor.
Ett stort antal glada damer och herrar åkte iväg till Åkagården 17 maj, spelade golf och hade det allmänt trevligt.
Intresset för att åka med ökar för varje år.

DK
består Rita Eweson, Gerd Brynås, Irene Karlsson, Lena Andersson, Anne Nöjd och Rose-Marie Antonsson. Anne Nöjd lämnar damkommittén efter 10 års arbete.

Vi ser fram mot säsongen 2020 och fortsätter med samma entusiasm på våra tisdagar och hoppas på en bra säsong
med många nöjda och glada deltagare.

Vid datorn
Anne Nöjd

Medlemskommittéen

Fredagen den 17 maj var vi ett trettiotal glada golfare som åkte till Åkagårdens golfspel, vädret var bra, men väntan blev lång.

26 maj Kommittéresa till Laholms GK. Vi åkte gemensam buss ner o regnet vräkte ner hela vägen, vi intog en god lunch och sedan gick vi ut o spelade och inte en droppe regn på oss

24 aug var det planerat en tävling med middag efteråt, men för få anmälda så det blev inställt

20 sept Åter en resa till Åkagården denna gång var vi bara 8 st som genomförde detta i blåst o regn.

Vid pennan
Rita Ewesson

Regel och Hcp kommitté 

Systemet för hur vi registrerar våra rundor är sedan länge helt genomförd. Som alla vet skall vi nu föra in samtliga
våra rundor, bra som dåliga, det som krävs är att vi spelar efter de nya gällande golfreglerna. Den årliga revisionen
har gjorts av förbundet för sista gången och under 2020 kommer Världs hcp systemet att helt ta över. Om alla sköter
sina registrerar kommer vi att ha en mer korrekt hcp något som alltid diskuterats. Hcp´n skall visa vår allmänna standard
och inte som tidigare när vi varit som bäst. Skulle man ha åsikter om den hcp man har kan man kontakta hcp kommittén
för en eventuell justering. Kommittén hoppas att mer och bättre information till medlemmarna skall leda till allt fler
registrerade rundor.

De nya golfreglerna har varit igång under året , efter att fått många frågor under de första månaderna har det blivit
allt lugnare bland spelare. Dessa nya regler har enligt en utredning bidragit till ca. 20 minuters kortare rundor!

Utbildningskommitté

Utbildning av nya golfare har under året fortsatt under helger från april till september månad.Under året har 21 nya spelare utbildats på Vinberg. Intresset för utbildning av befintliga medlemmar (medlemsträning i grupp) är fortsatt stor, i år har
över 100 spelare från olika klubbar deltagit. Utbildningen startade 2003 då med 27 deltagare. Denna utbildning ger mig
och klubben mycket tillbaka, att träffa våra medlemmar ofta och återkommande ger oss bättre och nöjda medlemmar,
det leder även till nya medlemmar från andra klubbar.

Verksamhetsberättelse Elit/Junior

Elit verksamheten är fortsatt oförändrad och följande medlemmar har varit uttagna under året:

John Bengtsson

Jonas Svensson

Tim Olander

Christoffer Josefsson

Alexander Josefsson