Förslag till dagordning vid
Vårårsmöte den 25 mars 2021, 18:30

            

  • § 1                 Mötets öppnande

   § 2                 Godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för mötet

   § 3                 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

   § 4                 Fastställande av dagordning

   § 5                 Val av mötesordförande och sekreterare

   § 6                 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
   mötesprotokollet

   § 7                 Bordlagda ärenden från höstårsmötet

   a)      Verksamhetsplan 2021

   b)      Budget 2021

   c)      Revidering av klubbens stadgar

§ 8                 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020, kommittéernas berättelse

                      b) Styrelsens årsredovisning (resultat-och balansräkning) för 2020                                           

§ 9                 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

§ 10               Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser

§ 11               Val av kommittéledamöter

§ 12               Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 13               Förslag till revidering av klubbens stadgar

§ 14               Övriga frågor. Städdag 2021                  

§ 15               Avslutning             

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på klubbens hemsida och på kansliet! Vid mötet kommer endast mötesordföranden, sekreterare och klubbens ordförande att vara närvarande. Eventuella synpunkter på förslagen skall vara styrelsen tillhanda senast 18:30 den 25 mars. Dessa kan lämnas skriftligen via mejl till info@vinbergsgolfklubb.se eller till klubbens kansli.